Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia

Predávajúci:
Flowery Bratislava s. r. o.
IČO: 556 952 21
DIČ: 2122062217
so sídlom: Beňovského ulica 1943/24, Miloslavov 900 42
zapísanou v Obchodnom registri
kontaktné údaje:
email: flowerybratislava@gmail.com
telefón: 0917 416 624
www.flowery.sk

Bezpečnosť, ochrana vašich osobných údajov a spokojnost zákazníkov, kupujúcich je pre prevádzkovateľa prvoradá.

Prevádzkovateľ spracováva a uchováva osobné údaje v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov dát (GDPR) a so zákonom č. 18/2018. Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva identifikačné a kontaktné údaje a informácie potrebné na plnenie zmluvy v zmysle obchodných podmienok zverejnených na stránke internetového obchodu www.flowery.sk.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré poskytol kupujúci zákazník (ďalej aj „kupujúci“) a sú nutné pre plnenie zmluvy, resp. vybavenie objednávky kupujúceho. Ide o tieto osobné údaje:
meno a priezvisko
názov ulice a číslo domu
PSČ
mesto
iná adresa na doručovanie
e-mailová adresa
telefonický kontakt objednávateľa
telefonický kontakt doručovanému.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
plnenie zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shop, resp. vybavenie objednávky kupujúceho, teda jej plnenie;
prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie objednaného tovaru, zaslanie účtovného dokladu – faktúry, riešenie prípadného odstúpenia od zmluvy, reklamácie.
Zasielanie newslettrov, ak sa kupujúci rozhodnete odsúhlasiť jeho zasielanie, v tom prípade spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa.

Forma a doba uchovávania osobných údajov
Dotknuté osobné údaje sú spracúvané v elektronickej forme. Osobné údaje sa uchovávajú po nevyhnutnú dobu na vybavenie objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad reklamácie, maximálne po dobu jedného roka.

Práva kupujúceho
Kupujúci má:
právo na prístup k svojim osobným údajom
právo na opravu osobných údajov
právo na výmaz osobných údajov
právo vzniesť námietku proti spracovaniu
právo na prenositeľnosť údajov
právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej komunikácie na kontaktné adresy uvedené v záhlaví tohto dokumentu.

Kupujúci má tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade, ak sa domnieva, že jeho právo na ochranu osobných údajov bolo porušené.

Zásady ochrany osobných údajov
Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom má prístup len oprávnená osoba.

Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich prijíma v celom rozsahu.
Na znak súhlasu s podmienkami ochrany osobných údajov, kupujúci zaškrtne príslušné políčko v rámci vytvorenia internetovej objednávky. Zaškrtnutím súhlasu kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkymi ochrany osobných údajov a že ich prijíma v celom rozsahu.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť, pričom novú verziu zverejní na svojej webovej stránke.

Tieto podmienky k ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa ……………..